Sliding Doors Preview
                     ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเอกสารการจัดประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี

    เอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566  (5-7 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนม)

           หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 (ส่งเขต สพม. สพป. สศศ)
          
           
           หนังสือแจ้งโรงเรียนในการจัดประชุมฯ ประจำปี 2566
           โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
           กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2566
           หนังสือรับรองใบเสร็จค่าลงทะเบียนร่วมประชุม (แนบพร้อมใบเสร็จเพื่อเบิก)
          รางวัลเกียรติคุณต่างๆ ประจำปี 2566
            ใบสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
            เกณฑ์และคุณสมบัติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
            ใบสมัคร และเกณฑ์คุณสมบัติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
            ใบสมัครและเกณ์คุณสมบัติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีความก้าวหน้าในอาชีพราชการ
            ตัวอย่างโล่่เกียรติคุณ
         ----------------------------------------------------------------
        
            ผู้ประสานงานสมาคม(สรกศ.) ปี 2567
            หนังสือเชิญร้านค้า
            หนังสือขอสปอนเซอร์
            หนังสือขอสปอนเซอร์เอกชน
 

 

    เอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  (ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุช พัทยา NICE)

           หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 (ส่งเขตมัธยม)
           หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 (ส่งเขตประถม)
           หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 (การศึกษาพิเศษ)
           หนังสือแจ้งโรงเรียนในการจัดประชุมฯ ประจำปี 2564
           โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
           กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2564
           หนังสือรับรองใบเสร็จค่าลงทะเบียนร่วมประชุม (แนบพร้อมใบเสร็จเพื่อเบิก)
          รางวัลเกียรติคุณต่างๆ ประจำปี 2564
            ใบสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
            เกณฑ์และคุณสมบัติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
            ใบสมัคร และเกณฑ์คุณสมบัติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
            ใบสมัครและเกณ์คุณสมบัติ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีความก้าวหน้าในอาชีพราชการ
            ตัวอย่างโล่-รัฐมนตรีลงนามหน้าโล่เกียรติคุณ
         ----------------------------------------------------------------
            แต่งตั้งผู้ประสานงานเพิ่มเติม
            ผู้ประสานงานสมาคม(สรกศ.)
            หนังสือเชิญร้านค้า
            หนังสือขอสปอนเซอร์
            หนังสือขอสปอนเซอร์เอกชน

    เอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

           หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563
           หนังสือรับรองใบเสร็จค่าลงทะเบียน
           โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
           กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
           คุณสมบัติรองผู้อำนวยการที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564
            หลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรร เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563
            ใบสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
           คุณสมบัติรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีความก้าวหน้าในอาชีพราชการ
           หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการฯ
           ตัวอย่างโล่-รัฐมนตรีลงนามหน้าโล่เกียรติคุณ
           เชิญร้านค้าร่วมออกบูธ
           ประกาศจัดหาผู้จัดทำบูธ

    เอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

           หนังสือเชิญเข้าอบรมสัมมนาวิชาการ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 2562
           โครงการสัมมนาวิชาการ อบรมพัฒนาบุคลากร เรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ ๕-๖ มกราคม 2562
           กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
 
 ..::ฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิกรองผู้อำนวยการ::..

Counter for website :