Sliding Doors Preview

วิธีการสมัครสมาชิก
            1.ทำการโอนเงินในบัญชีที่ระบุข้างต้น จำนวน 350 บาท เพื่อชำระค่าสมัครสมาชิกใหม่(ตลอดชีพ)
            2.กรอกข้อมูลตามรายละเอียดให้ครบถ้วน กดปุ่ม เพิ่มข้อมูล
            3.กดปุ่ม เลือกไฟล์(ไฟล์สลิป) และกดปุ่ม อัฟโหลด เพื่ออัฟสลิปลงในระบบ
            4.ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง โดยไปที่เมนู สมาชิกทั้งหมด
ประเภทสมาชิกในระบบ
            1.สมาชิกประเภท สามัญ ได้แก่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการทุกสังกัด
            2.สมาชิกประเภท วิสามัญ ได้แก่ รองผู้อำนวยการที่เกษียณอายุราชการ  , ลาออกจากราชการแล้ว หรือเปลี่ยนตำแหน่ง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกสังกัด
            3.สมาชิกประเภท กิตติมศักดิ์  ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้มีอุปการะคุณของสมาคมฯ , ผู้ที่สมาคมเชิญเข้าร่วมโดยให้ความช่วยเหลือกับสมาคมอย่างต่อเนื่อง

โอนเงินมาที่บัญชี กรุงไทย

เลขบัญชี 663-6-65891-6

ชื่อบัญชี นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ และนายกฤษณ์ วัฒนาการ

และนายรชฏ ลัฐิกา

 
 
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทสมาชิก :  สมาชิก วิสามัญ คือ เกษียณอายุราชการ และ เปลี่ยนตำแหน่ง
เลขบัตรประชาชน :
ชื่อ : *(กรุณากรอกคำนำหน้า)
นามสกุล : *
วัน/เดือน/ปี เกิด : วันที่    เดือน   พ.ศ.
อายุ : ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่:
ซอย : (ไม่มีให้กรอก -)
หมูที่่ :
ถนน :
แขวง/ตำบล :
เขต/อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
สถานที่ทำงาน
โรงเรียน : * (ไม่ต้องกรอกคำว่าโรงเรียน)
เลขที่ :
ซอย : (ไม่มีให้กรอก -)
หมู่ :
ถนน : (ไม่มีให้กรอก -)
แขวง/ตำบล :
เขต/อำเภอ :
จังหวัด
เฉพาะเขต กทม.
รหัสไปรษณีย์ :
สังกัดเขตพื้นที่:
ภาค:
มือถือ: *
โทรศัพท์(โรงเรียน)
 ..::ฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิกรองผู้อำนวยการ::..

Counter for website :