เกณฑ์รองฯดีเด่น ประจำปี2566ร่างรายชื่อและเบอร์ติดต่อประธานจังหวัด

เกณฑ์รองฯก้าวหน้า ประจำปี2566

เกณฑ์รองฯเกษียณ ประจำปี2566

โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

หนังสือขออนุญาตเขตพื้นที่ สพม.สพป.สศศ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุม

หนังสือเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน(สค.2)

หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0502/ว 79 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2535

หนังสือกรมสามัญศึกษาที่ ศธ.0806/39266 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537 .

 

 

หนังสือแจ้งเขตและโรงเรียน

 

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน(สค.2)

หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0502/ว 79 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2535

หนังสือกรมสามัญศึกษาที่ ศธ.0806/39266 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537 .