หนังสือแจ้งเขตและโรงเรียน

โครงการอบรม

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน(สค.2)

หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0502/ว 79 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2535

หนังสือกรมสามัญศึกษาที่ ศธ.0806/39266 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537 .

จองที่พักริเวอร์ไซต์ โทร 02-8831588